Gra edukacyjna

Zgłaszanie awarii

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Raniżów

zgłaszanie awarii pod numerem:

 

17 2500811

 

Kontakt

Urząd Gminy Raniżów

Rynek 6, 36-130 Ranizów

 

tel. 17 2285034

fax 17 2285365

 

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 15:30

 

Nr konta:

 

Bank Spółdzielczy Głogów Młp.

23 9159 1049 2002 1000 0130 0005

Bezpłatna pomoc prawna


W związku z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, od 1 stycznia bieżącego roku Powiat Kolbuszowski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W powiecie kolbuszowskim uruchomione zostały trzy punkty bezpłatnej pomocy prawnej. Jeden z nich mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, przy ul. 11 Listopada 10, na parterze, drugi w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach, natomiast trzeci punkt w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej.

Godziny dyżurów, w ramach których świadczona jest bezpłatna pomoc prawna:

- Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10 - od poniedziałku do piątku - 8:00-12:00

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej, ul. Jana Pawła II 8 - od poniedziałku do piątku - 14:00-18:00. Bezpłatne porady prowadzone są przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL".

- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach - poniedziałek - 16:00-20:00, wtorek - 16:00-20:00, środa - 13:00-17:00, czwartek - 15:00-19:00, piątek - 15:00-19:00.

Szczegółowe zasady udzielania bezpłatnej pomocy prawnej oraz dokumenty jakie należy okazać, by skorzystać z darmowej pomocy prawnej znajdują się w dołączonej informacji.

INFORMACJA O DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ - pobierz

więcej...

Kursy języka angielskiego lub niemieckiegowięcej...

Komunikat o stężeniu pyłu PM10


więcej...

Ogłoszenie RARR


więcej...

Ogłoszenie NIL


więcej...

Informacja


więcej...

Ogłoszenia PODR


więcej...

Informacja - NIL


więcej...

Informacja


więcej...

Ogłoszenie


więcej...

Informacja dla mieszkańców


Na podstawie badań zanieczyszczenia powietrza prowadzonych w latach ubiegłych jak również w bieżącym roku w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie stwierdzono, że na terenie województwa podkarpackiego dochodzi do przekroczeń wartości progowych zanieczyszczeń pyłowych. Wzmożona emisja zanieczyszczeń ma miejsce szczególnie w okresie zimowym do czego w znacznym stopniu przyczynia się spalanie paliw na cele grzewcze.

Wpływ pyłu na zdrowie ludzkie jest znaczący ponieważ powoduje choroby serca i układu krążenia, dróg oddechowych oraz raka płuc. Grupy społeczne szczególnie narażone na negatywne oddziaływanie pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 to osoby starsze, dzieci oraz osoby mające problemy z sercem i układem oddechowym. Z uwagi na stwierdzone m.in. przekroczenia poziomu dopuszczalnego wyżej wymienionych pyłów zarząd Województwa Podkarpackiego opracował Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej wraz z Planem Działań Krótkoterminowych.

Jednocześnie informujemy, że Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opracował kompendium wiedzy o pyle zawieszonym pt.: "Pyły drobne w atmosferze. Kompendium Wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce". Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem: http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/365-pyly-drobne-w-atmosferze-kompendium-wiedzy.pdf. Można również zapoznać się z opracowaną przez WIOŚ w Rzeszowie ulotką edukacyjno - informacyjną pt. "Pyły zawieszone i benzo(a)piren w pyle PM10". Ulotka jest dostępna na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2015/05/pzibwppm10.pdf.

więcej...

Śmieciowa rewolucja


W dniem 1. stycznia 2012 roku zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła szereg zmian w gospodarce odpadami. Śmiało możemy je nazwać rewolucyjnymi. Przeobrażają one całkowicie dotychczas obowiązujący system gospodarki odpadami na terenie gmin (tekst jednolity ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie dostępny jest na stronach ministerstwa środowiska Dz. U. 2012, nr 0, poz. 391). Niektóre wymagania zawarte w ustawie już nas obowiązują, jednak ostateczny termin wejścia w życie wszystkich założeń ustawy to 1 lipca przyszłego roku. więcej...

Ankieta


W związku z prowadzonymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej pracami związanymi z weryfikacją i aktualizacją danych zawartych w mapach popytu na usługi w zakresie dostępu do telefoni stacjonarnej, Internetu szerokopasmowego oraz dostępu do usługi bezpłatnego lub za opłatę niższą niż cena rynkowa Internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośrednictwem hotspotów, pragnę zwrócić się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety na stronie internetowej UKE www.uke.gov.pl więcej...