Gra edukacyjna

Zgłaszanie awarii

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Raniżów

zgłaszanie awarii pod numerem:

 

17 2500811

 

Kontakt

Urząd Gminy Raniżów

Rynek 6, 36-130 Ranizów

 

tel. 17 2285034

fax 17 2285365

 

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 15:30

 

Nr konta:

 

Bank Spółdzielczy Głogów Młp.

23 9159 1049 2002 1000 0130 0005

Infrastruktura techniczna

 

System komunikacji

Układ komunikacyjny gminy Raniżów tworzą: droga wojewódzka nr 875 relacji Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk o długości w granicach gminy 10,4 km posiadająca nawierzchnię twardą ulepszoną, drogi powiatowe o długości 42,3 km oraz drogi gminne o długości 26,7 km.

Porównanie wszystkich dróg na obszarze gminy wskazuje, że około 79 % dróg powiatowych i 11 % dróg gminnych posiada nawierzchnię twardą, natomiast około 21 % dróg powiatowych i 89 % dróg gminnych nie ulepszoną lub gruntową. Brak drożności spowodowany jest przede wszystkim złym stanem technicznym nawierzchni i obiektów mostowych, ograniczeniami prędkości wskutek intensywnej obudowy dróg i brakiem parametrów technicznych na niektórych odcinkach sieci.

Gęstość dróg powiatowych na terenie gminy wynosi 43,7 km/100 km2 i jest zbliżona do średniej w województwie podkarpackim wynoszącej 48 km/100 km2.

Obecny układ sieci drogowej na terenie gminy Raniżów powstał przez kolejne etapy modernizacyjne istniejących w przeszłości dróg, polegające na wzmocnieniu, poszerzaniu i ulepszaniu nawierzchni.Gęstość dróg w gminie jest zadowalająca i wystarczająca do prawidłowej obsługi komunikacyjnej.

Obszar gminy obsługiwany jest komunikacją zbiorową PKS Rzeszów. Wszystkie miejscowości na terenie gminy posiadają połączenia z siedzibą gminy w Raniżowie. Gmina posiada również dobre połączenia z Kolbuszową, Sokołowem i Rzeszowem.

 

Elektroenergetyka

Gmina zasilana jest systemem linii i stacji transformatorowych średniego napięcia. Magistrale 15 kV wyprowadzane ze stacji redukcyjnych 110/sn w Sokołowie Małopolskim i Kolbuszowej, rozgałęziają się na terenie gminy doprowadzając napięcie do stacji transformatorowych średniego na niskie napięcie. Stacje są źródłem zasilania dla wiejskich sieci konsumpcyjnych i oświetleniowych niskiego napięcia. Stacje transformatorowe na terenie gminy występują w wykonaniu napowietrznym, na konstrukcjach słupowych przeważnie betonowych.

Tranzytowo przez teren gminy przebiega trasa linii napowietrznej 110 kV, relacji Boguchwała – Stalowa Wola. Od linii obowiązuje strefa ochronna wynosząca po 20 m od osi. W strefie, która powinna być wolna od zainwestowania występuje podwyższony poziom natężenia pola elektromagnetycznego, szkodliwy dla organizmów żywych.

 

Telekomunikacja

Gmina obsługiwana jest przez trzech operatorów łączności przewodowej, Orange Polska S.A. i Multimedia Polska S.A. oraz Skyware Sp. z o.o

System łączności telefonicznej będącej w gestii Multimedii Polska opiera się o centralę główną zlokalizowaną w Kolbuszowej, skąd radiolinią jest doprowadzany sygnał do centrali w Dzikowcu. Centrala w Dzikowcu poprzez centralę w Lipnicy jest powiązana z Wolą Raniżowską i Raniżowem linią światłowodową wykonaną w 1998 roku. Sieci abonenckie Multimedia Polska są na terenie gminy w miejscowościach Wola Raniżowska, Raniżów, Staniszewskie, Zielonka i Mazury, sieciami miedzianymi.  Telekomunikacja Polska S.A. posiada centralę telefoniczną jedynie w Raniżowie. Jest ona powiązana, magistralą napowietrzną poprzez centralę w Głogowie, ze światłowodem międzymiastowym relacji Rzeszów – Mielec. Sieć abonencka, obsługiwana przez TP S.A. jest przeważnie napowietrzna.Według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002r. telefon stacjonarny posiadają 1094 gospodarstwa.

Gmina znajduje się również w zasięgu obsługi łącznością bezprzewodową, komórkową – takich operatorów jak : ORANGE, POLKOMTEL oraz T-MOBILE.

Teren całej gminy objęty jest bezprzewodową siecią szerokopasmową umożliwiającą dostęp do Internetu firmy Skyware Sp. z o.o.

 

Gazownictwo

Gmina Raniżów posiada sieć gazowniczą. Przez obszar gminy przebiega gazociąg wysokoprężny Ф 80 mm relacji Głogów –Raniżów.

Źródłem zasilania w gaz ziemny gminnej sieci średniego ciśnienia jest stacja red-pom I stopnia o przepustowości nominalnej 3200 Nm3/h, usytuowana na terenie miejscowości Raniżów. Sieci średniego ciśnienia (o średnicach od Ф 32 mm do 200 mm) zasilają w gaz ziemny dla celów bytowo-gospodarczych i ogrzewania pomieszczeń, obszary zabudowane i przewidziane pod zabudowę wszystkich jednostek osadniczych gminy. Przewiduje się również modernizację i przebudowę sieci i urządzeń do przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego.

 

Gospodarka wodna

Gmina Raniżów zaopatruje się w wodę z wodociągu grupowego opartego o ujęcia usytuowane na własnym terenie. Woda ujmowana jest z trzech studni głębinowych o łącznej wydajności 1760,00 m3/d (dwie w Raniżowie, jedna w Porębach Wolskich) i rurociągiem o średnicy Ф 225 mm kierowana do Stacji Uzdatniania Wody w Raniżowie zlokalizowanej w odległości około 1700 m od ujęć. W stacji uzdatniania woda poddawana jest uzdatnianiu, następnie za pomocą zestawu pompowego tłoczona jest do sieci magistralnej o średnicy Ф 225 mm, a dalej poprzez sieć rozdzielczą do poszczególnych odbiorców.

Woda jest bardzo dobrej jakości i nie zachodzi potrzeba chlorowania, tylko w sporadycznych przypadkach. Wszystkie miejscowości w gminie zaopatrują się w wodę z sieci wodociągu grupowego (z wyjątkiem przysiółków: Raniżów –Sudoły, Raniżów –Plackówka ). Wydajność ujęcia jest wystarczająca aby zaopatrzyć w wodę w/w przysiółki.

Sieć magistralna i rozdzielcza o średnicach od Ф 225 mm do Ф 90 mm wykonana jest z rur PCV i jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Poszczególne wodociągi prowadzone są wzdłuż dróg w pobliżu terenów zainwestowanych.

 

Wody powierzchniowe i podziemne

Przez obszar gminy przepływa rzeka Zyzoga wraz z dopływami, na której znajduje się zbiornik retencyjny wody Wilcza Wola – Maziarnia w tej miejscowości Wola Raniżowska – Stece o powierzchni 160,00 ha i pojemności 4206000,00 m3. Zbiornik wykorzystywany jest do celów rekreacyjnych.

Zbiornik Wilcza Wola – Maziarnia posiada wały przeciwpowodziowe na długości około 2150,00 mb, ponadto w miejscowości Raniżów rzeka Zyzoga przepływająca przez teren zbudowany posiada obwałowania przeciwpowodziowe na odcinku około 400,00 mb.

 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych

Ścieki sanitarne odprowadzane są systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków. Gmina Raniżów posiada nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Oczyszczalnia usytuowana została w Woli Raniżowskiej – Borki na terenie między drogą relacji Raniżów – Poręby Wolskie, a potokiem Zyzoga. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Zyzoga, która z potokiem Turka stanowi górny bieg rzeki Łęg mającej ujście do Wisły poniżej Sandomierza.

Proces technologiczny w urządzeniach oczyszczalni zapewnia usuwanie ze ścieków zanieczyszczeń organicznych oraz związków biogennych azotu i fosforu zgodnie z obowiązującymi normami. Ścieki surowe z obszaru wsi doprowadzane są na teren oczyszczalni rurociągiem tłocznym. Ścieki z gospodarstw nie podłączonych do kanalizacji wiejskiej gromadzone w bezodpływowych zbiornikach dowożone są transportem kołowym do punktu zlewowego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni.

Proces oczyszczania ścieków polega na oczyszczaniu mechanicznym oraz biologicznym. Oczyszczanie biologiczne realizowane jest w systemie oczyszczalni typu Biorytm. Układ oczyszczalni składa się z dwóch reaktorów pracujących w systemie cyklicznym przemiennym, z fazami beztlenowymi, nie dotlenionymi i tlenowymi, co przynosi efekt zwiększonej biologicznej redukcji azotu i fosforu. Powstające osady z reaktora są zagęszczane, odwadniane na urządzeniu typu „Draimad”, składowane w workach i wywożone na składowisko odpadów.

Częściową kanalizację deszczową posiada miejscowość Raniżów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 875 i powiatowej 361 oraz wieś Wola Raniżowska w obrębie szkoły podstawowej.

 

Gospodarka odpadami

Odpady komunalne i podobne do komunalnych składane są do pojemników plastikowych, znajdujących się przy gospodarstwach. Pojemniki na odpady zabezpiecza, a następnie raz w miesiącu odpady segreguje i wywozi na składowisko odpadów, firma która posiada licencję na tego typu działalność. Obecnie ponad połowa gospodarstw gminy Raniżów posiada tego typu pojemniki.