Gra edukacyjna

Zgłaszanie awarii

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Raniżów

zgłaszanie awarii pod numerem:

 

17 2500811

 

Kontakt

Urząd Gminy Raniżów

Rynek 6, 36-130 Ranizów

 

tel. 17 2285034

fax 17 2285365

 

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 15:30

 

Nr konta:

 

Bank Spółdzielczy Głogów Młp.

23 9159 1049 2002 1000 0130 0005

Warto wiedzieć

 Jak było do 1 lipca 2013r.

Do 1.07.2013r każdy właściciel nieruchomości we własnym zakresie zawierał umowę

z przedsiębiorcą zajmującym się odbieraniem odpadów komunalnych i z nim dokonywał odpowiednich rozliczeń. Były to umowy indywidualne zawierane z firmą zajmującą się tego typu działalnością.

Nowe zasady po 1 lipca 2013r.

1 lipca 2011r. została uchwalona Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. W niej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nałożył na gminy nakaz, który zobowiązał je do wprowadzenia nowych zasad postępowania

z odpadami komunalnymi. Zasady te nie mogą  jednak dowolnie określać sposobu gospodarowania śmieciami. Gmina w określonym czasie (do 1 lipca 2013r ) miała obowiązek zastosować odpowiednie przepisy oraz podjąć stosowne działania przygotowawcze w kwestii dotyczącej opłat za wywóz śmieci.

Dotychczasowe umowy zastąpiły deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane Wójtom gmin. Wynikają one ze zmian dotychczasowych przepisów,

w oparciu o które konieczne jest uiszczanie obowiązkowych opłat.

Komu płacimy?

Z dniem 1 lipca 2013r. zmieniły się zasady postępowania z odpadami komunalnymi. Gmina zorganizowała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów, a właściciele (którymi są również współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie, użytkownicy oraz inne podmioty władające nieruchomością) nieruchomości są zobowiązani ponosić opłaty za ich odbiór oraz zagospodarowanie.

Stanowi o tym art.6c ust.1 ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który brzmi:

„Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy."

Od tego też dnia nie uiszcza się opłat firmom lecz samej gminie.

Gmina ma obowiązek zawrzeć umowę z firmą zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy. Może wybrać ją jedynie w drodze przetargu.

Kto ustala opłaty? Opłaty ustala Rada Gminy na sesji.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłaty mają pokryć koszty funkcjonowania omawianego systemu. Do gospodarowania odpadami komunalnymi ustawa zalicza: odbiór; transport; odzysk;  unieszkodliwianie śmieci.

Ponadto opłaty maja pokryć wydatki na obsługę administracyjną całego systemu.

Przedstawianie kalkulacji, którymi posłużyły się gminy do ustalania stawek nie jest ich obowiązkiem.

Sankcje za niezłożenie deklaracji oraz nieuiszczenie opłat

W przypadku, gdy nie złożymy deklaracji bądź zaistnieją wątpliwości do zawartych w niej danych, organy gminy ustalą wysokość opłaty w drodze decyzji biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Jeżeli zaś nie uiścimy opłaty „śmieciowej" bądź zapłacimy ją w wysokości niższej od należnej, gmina określi zaległości w tym zakresie - wydane również w drodze decyzji. Jeżeli jednak nie uiścimy naszych zobowiązań gmina będzie mogła egzekwować od nas tak jak w przypadkach zaległości podatkowych zapłaty w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji, a wszelkie spory będą rozwiązywane w sądach administracyjnych.

W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji np. zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość zmiany te należy zgłaszać w Urzędzie Gminy, pokój nr 21, gdyż pociąga to za sobą zmianę stawki do zapłaty.

Korzyści z segregacji

W przypadku, gdy właściciel wybrał selektywny sposób zbierania odpadów w swojej deklaracji, będą obowiązywały go niższe stawki. Oznacza to, że będzie on płacił mniej od tych, którzy nie segregują śmieci. Gminy same określają sposób segregacji oraz to, o ile stawki będą niższe jednocześnie zachęcając mieszkańców do segregacji śmieci. Określają one przy tym także: ilość frakcji, pojemników oraz worków o odpowiednich kolorach.

Segregacja odpadów daje wiele korzyści. Przykładowo łatwiej pozbędziemy się problematycznych odpadów takich jak np.: zużyty sprzęt RTV i AGD, wyczerpane baterie, przeterminowane leki itp. Ponadto segregując odpady przyczyniamy się do ochrony środowiska oraz oszczędzamy zasoby naturalne, takie jak woda czy energia. Można powiedzieć, że segregacja to czysty zysk.

Co gdy nie dopełnimy obowiązku selektywnego zbierania odpadów?

Osoby zobowiązujące się do segregacji muszą przestrzegać przyjętego zobowiązania. W każdej chwili mogą zostać skontrolowane przez gminę. W celu przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt gminy może upoważnić podległych mu odpowiednich funkcjonariuszy do wstępu na teren nieruchomości. Zaś firma odbierająca odpady ma obowiązek zawiadomić gminę o niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji śmieci.

 

mgr inż. Zofia Kwaśnik